Јавно препријатие за вршење на стопанска дејност од јавен интерес - организирано и квалитетно вршење на дејност за управување со градските гробишта во Охрид.

За нас

Транспаретност, достапоност и универзална услуга
image Активностите на ЈП „Градски гробишта“ Охрид се усогласени со законските и подзаконските акти и тоа:

Закон за јавни претпријатија, Закон за гробишта и погребни услуги, Закон за комунални дејности и други законски прописи кои ја регулираат дејноста која ја врши претпријатието.


Правилник

Редот и обезбедување мир на гробиштата
  • Работно време
  • Ред и мир на гробиштата
  • Оператори на погребни услуги и одобрение за погреб на ГГ Охрид
  • Каменорезачи
  • Барања и одобренија за погреби
  • Договор за доделување употреба на гробно место
  • Забрана за дејствија и одредби