Услуги

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРОБНИ МЕСТА

Доделување на гробни места со изработка на фундаменти, пополнување со бекатон и бетонски плочки и монтажа на клупа околу секое гробно место.

ЧИСТЕЊЕ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ

НА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ

Чистење и тековно одржување на комуналната хигиена и прудружните објекти на гробиштата: одржување на улици и придружни патеки, зелени површини, косење, чистење, метење, миење, хортикултурно облагородување и оплеменување на просторот, одржување на инсталации и други услуги.

ГРАДЕЖНИ УСЛУГИ

Градежни услуги кои се извршуваат во и надвор од кругот на Градски гробишта.

ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП

на деловни простории, тезги и неизградено земјиште

Издавање под закуп на деловни простории, тезги и неизградено земјиште: ЈП „Градски Гробишта“ издава под закуп ресторан кој се наоѓа во кругот на гробиштата со површина од 420м2, како и времени објекти - тезги за продажба на цвеќе и свеќи