Новости

image Дополнување на планот за јавни набавки за 2019 година.
DOWNLOAD (pdf)

image ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ за 2019 година за На ЈП ГРАДСКИ ГРОБИШТА ОХРИД
DOWNLOAD (pdf)

image Давање под закуп на недвижни ствари, простор со продажни објекти со намена за продажба на свеќи и цвеќе , сопственост на ЈП Градски Гробишта Охрид)
ОБЈАВА БР.2/2018

image За давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат)
ОБЈАВА БР.1/2018 - За давање под закуп на ствари во општинска сопственост

image По дополнувањето на постоечкиот урбанистички план на Градските Гробишта со нова гробна парцела, деновиве привршуваат и градежните активности за ставање во функција на истата. Новата гробна парцела Х5/03 се наоѓа на потегот помеѓу Ресторанот кој е во сопственост на Градски Гробишта и влезот во Градските Гробишта и истата е идентична со гробните парцели Х5/01 и Х5/02. Висината на надоместокот за гробно место во гробно поле Х5 парцела 03 ќе биде иста со висината на надоместокот за гробно место во гробно поле Х5 парцела 01 и 02.
Гробните места во оваа гробна парцела се очекува да бидат ставени во функција со можност за продажба при потреба на граѓаните, веќе од почетокот на следната недела.

image Градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид е во завршна фаза со изградбата на трибините на повеќенаменското спортско игралиште кое се гради во дворот на ОУ „Св. Климент Охридски”.
Воедно, Ве информираме дека забрзано се работи и околу хортикултурно средување и чистење на муслиманскиот дел од гробиштата во пресрет на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам. Исто така по барање на граѓаните се врши и поставување на две нови чешми во муслиманскиот дел и една нова чешма во христијанскиот дел од градските гробиштата.

image По налог на Локалната Самоуправа односно Фондот за комунален развој, Градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид отпочна со реализација на проектот за изведба на трибини на повеќенаменското спортско игралиште во ОУ „Св. Климент Охридски”. Трибините ќе бидат направени од армиран бетон, а финансиската конструкција на овој градежен зафат изнесува околу 660.000 денари. Се очекува изведбата да заврши за околу две недели.

image Работната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид покрај редовното секојдневно чистење на градските гробишта, деновиве со зголемен интензитет работи на хортикултурно уредување и чистење во пресрет на празниците Задушница и Духовен.

image По барање на Локалната Самоуправа односно Фондот за комунален развој градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид отпочна со градежни активности во село Велгошти. Имено, ќе се извршуваат следните градежни зафати:
- поплочување на улички со бекатон плочки од 700м2;
- поставување на коловозни ивичњаци на бетонска подлога;
- поставување на парковски ивичњаци на бетонска подлога и
- бетонирање на тротоари, патеки и изработка на собирни и одводни површини.
Вкупната вредност на овој проект изнесува околу 1.000.000 денари и се очекува да заврши за околу еден месец.

image Градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид започна со градежни активности за партерно уредување на локацијата пред Oхридска Банка и ЕВН Oхрид и тоа: бетонирање на бетонски ѕидови, поставување на гранитни плочки, обложување на ѕидовите со украсен камен и поставување на клупи. По завршувањето на градежните активности екипите на на ЈП „Градски Гробишта” Охрид ќе извршат и хортикултурно уредување на просторот. Финансиската конструкција на овој зафат изнесува околу 350.000 денари.

image По налог на Локалната самоуправа Градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид пред неколку дена отпочна со градежни работи во село Љубаништа. Имено, се пристапи кон уредување на плоштадот во непосредна близина на спомен обележјето на паднатите борци. Во проектот предвидено е партерно уредување односно поставување на околу 220 м2 бекатон, коловозни извичњаци, парковски ивичњаци, ѕидање на потпорни ѕидови и поставување на фонтана и хортикултурно уредување околу споменатиот плоштад и поставување на шест клупи. Сите активности се очекува да завршат за околу пет работни дена.

image И покрај секојдневното и тековно одржување на чистотата и уредноста во градските гробишта, екипите на ЈП „Градски Гробишта” Охрид, денес 14.09.2015 година со поголем интензитет и забрзано темпо започнаа со чистење и средување на муслиманскиот дел од гробиштата. Имено, косење, метење и отстранување на отпадот извршени забрзано и поинтензивно, се отпочна и со пробивање, тампонирање и нанесување на слој од гребен асвалт на улицата која што се наоѓа на источната страна од муслиманскиот дел на гробиштата. (фотографии во прилог). Со овој потег ќе се овозможи полесено движење и поголема пристапност кон овој дел на гробиштата.
По завршувањето на оваа источна улица екипите ќе продолжат со рамнење, тампонирање и нанесување на гребен асвалт и на улицата на северозападната страна од муслиманските гробишта, со што од двете страни ќе се добие широка и проодна патека за непречено движење на граѓаните во тој дел од гробиштата. Покрај нанесувањето на тампон и гребен асвалт и на двете страни од улиците ќе бидат поставени и коловозни ивичњаци. Овој зафат ќе биде завршен до крајот на следната недела.

image Во пресрет на муслиманскиот празник Рамазан Бајрам ЈП “Градски Гробишта” Охрид, покрај тековните работни активности, во изминатите денови интензивно и посветено работеше на средување и хортикултурно дооплеменување на просторот низ муслиманските гробишта, при што се работеше на чистење и метење на патеките, засадување на садници и цвеќе, косење на трева.
Воедно ЈП “Градски Гробишта” Охрид ја користи оваа прилика на граѓаните од муслиманска вероисповед да им го честита празникот Рамазан Бајрам со искрени желби за здравје, среќа и успех.

image Согласно Јавниот оглас за поднесување на барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги кој во рамките на програмата за обезбедување на социјална заштита на граѓаните од средствата на буџетот на општината, го објавува Општина Охрид, ЈП “Градски Гробишта” Охрид ги повикува сите граѓани од категоријата опфатена со огласот, а кои поседуваат гробно место и кои се во обврска за плаќање на такса за гробарина, во рокот наведен во огласот (до 15.07.2015 година) да поднесат барање за субвенција – покривање на трошоци за плаќање на гробна такса – гробарина до општина Охрид. За условите, роковите и начинот на пријавување граѓаните може да се информираат на следниот линк: http://ohrid.gov.mk/index.asp?PodatociID=5025

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 08/2014 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕЌЕ
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 07/2014 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕЌЕ
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 06/2014 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА СВЕЌИ
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 05/2014 ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ– ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕЌЕ ПО ПАТ НА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ – ПО ВТОР ПАТ
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ”бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 04/2014 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕЌЕ
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ”бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 03/2014 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕЌЕ
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ”бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 02/2014 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕЌЕ ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.весник на РМ”бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), ЈП Градски Гробишта – Охрид објавува ОГЛАС БР. 04/2013 ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЖБА НА СВЕЌИ ЈП Градски Гробишта издава под закуп времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта

image Од ЈП Градски Гробишта информираат дека се издаваат под закуп три времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта. На јавното надавање кое ќе се изврши на 3- ти октомври во 12.30 часот во административнит епростории на јавното претпријатие, можат да учествуваат правни и физички лица регистрирани за дејноста за која што се наменети тезгите кои ќе се издаваат на краткотраен закуп за времетраење од 1 година.

image Ги известуваме граѓаните кои поседуваат односно се старатели на гробни места во Градските Гробишта Охрид, а кои не го подмириле надоместокот за одржување дека ЈП Градски Гробишта од 01.12.2013г ќе почне со утужување на заостанатите долгови поради можноста од застарување на побарувањата.
Ги молиме граѓаните благовремено да ги подмират своите долгови кон ЈП Градски Гробишта како би избегнале дополнителни судски, нотараски и други трошоци.
Плаќањето може да се изврши во административните простории лоцирани во Градскиот Пазар и административните простории лоцирани во кругот на Градските Гробишта секој работен ден од 07 до 19 часот, а во Градските Гробишта и во сабота и недела од 07 до 13 часот.
За дополнителни информации граѓаните можат да се обратат на тел.046 267-268.

image Од ЈП Градски Гробишта информираат дека се издаваат под закуп три времени објекти - тезги во кругот на Градските Гробишта. На јавното надавање кое ќе се изврши на 3- ти октомври во 12.30 часот во административнит епростории на јавното претпријатие, можат да учествуваат правни и физички лица регистрирани за дејноста за која што се наменети тезгите кои ќе се издаваат на краткотраен закуп за времетраење од 1 година.

image Екипите на ЈП „Градски гробишта“ континуирано продолжуваат со интензивното уредување на просторот на градските гробишта. Во рамки на активностите кои се извршуваат, на самиот влез од муслиманскиот дел , засадени се 500 садници сезонско цвеќе. Покрај хортикултурното уредување на парцелите, поставени се 50 фундаменти на гробни места кои досега не биле поставени,се изведува и поплочување со бетонски плочки од сопствено производство, се поставуваат ивичњаци околу патеките и се врши темелно косење, метење и чистење на гробиштата и гробишната инфраструктура. Извршено е и уредување на депонијата од која се транспортирани повеќе од 300 камиони шут и ѓубре. Менаџментот на јавното претпријатие ја исплати и јунската плата на вработените, со што претпријатието повеќе не должи по основ на плати за вработените. Активностите околу одржувањето и уредувањето на градските гробишта и во наредниот период ќе продолжат да се одвиваат со истата динамика, се со цел зачувување на средината и чистотата на гробиштата.

image ЈП „Градски Гробишта“ Охрид ги известува сите правни и физички лица дека издава под закуп времени објекти-тезги за продажба на цвеќе во Градските Гробишта Охрид. Тезгите се поставени на влезот од Градските Гробишта, на потегот од чуварската куќичка према гробиштата, означени со редни броеви 1 , 2, 3, 4 и 5. Истите ќе бидат издадени по пат на лицитација (јавно усно наддавање) за период од една година, почетна цена за секоја тезга е 4.500,оо денари. Лицитацијата ќе се одржи на ден 19.07.2013 год.(петок) со почеток во 10:00 часот во административните простории на ЈП „Градски Гробишта“ Охрид. Право на учество имаат сите правни и физички лица кои ќе достават свои пријави во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот. Пријавите треба да содржат број на тезгата за која пријавениот е заинтересиран, како и точен назив на правното лице, седиште, жиро сметка и даночен број и истите да бидат доставени во затворен плик на кој ќе стои точната адреса на издавачот на деловните простори: ЈП „Градски Гробишта“ Охрид, „15ти Корпус“ бб Охрид. Сите заинтересирани за подетални информации можат да се јават во административните простории на ЈП „Градски Гробишта“ Охрид секој работен ден од 07:00 до 15:00 часот или на телефонот 267-268.

Веднаш откако Локалната самоуправа и новото раководство на јавното претпријатие „Градски гробишта“ превзедоа интензивни мерки и активности за средување на просторот на градските гробишта, менаџментот на јавното претпријатие деновиве за краток временски период успеа на вработените во ова претпријатие да им обезбеди средства за исплата на личен доход за месец март каде последната исплатена плата на секој вработен за месец февруари беше поделена во неколку делови. Одговорното, транспаретно и чесно работење ќе биде приоритет во работата на ЈП „Градски гробишта“ како и на останатите општински јавни претпријатија.

Односот према покојните е едно од мерилата на култура и почитување на предците, меѓутоа и на другите околу нас и на самата денешница. Нашиот народ во тој однос никогаш не бил неодговорен и рамнодушен. Состојбата на гробовите зборува за нашата грижа, цивилизацискиот однос и почитта кон нашите предци. Уредени или неуредени, гробиштата се огледало на еден град и неговите граѓани. За жал, претходното раководство на Јавното претпријатие Градски гробишта злоупотребувајки ја довербата на граѓаните на Охрид, градските гробишта ги претвори во депонија за отпадоци, градежен шут и други отпадни материјали. Злоупотребите и неодговорниот однос на претходното раководство кулминираше во екот на предизборната кампања со цели само за нив познати. Локалната самоуправа и новото раководство на Јавното претпријатие превземаат интензивни мерки и активности за средување на овој наследен хаос на градските гробишта. Се чистат магацинските простори, се отстрануваат дивите депонии, инфраструктурно и хортикултурно се уредува околниот простор. Во овие активности интензивно се вклучени и другите јавни претпријатија МЈП Проаква и ЈП Нискоградба, се со цел на граѓаните на Охрид да им се овозможи достоинствено да ги чествуваат велигденските празници. За да му го вратиме на гробиштата изгледот кој им е цивилизациски својствен, мораме да го смениме односот кон нив. Гробовите не смеат да бидат место каде што ќе се депонира човечкиот отпад, каде што ќе се таложи човечката негрижа и лакомост по сопствени интереси. Гробиштата пред се треба да бидат место кое не поврзува со нашите мртви предци: достоинствено и возвишено.