За нас

slider image slider image slider-image slider image

Добредојдовте на нашата веб страна

ЈП „Градски Гробишта“ - Охрид е јавно претпријатие основано од страна на Совет на Општина Охрид за вршење на стопанска дејност од јавен интерес, како и за организирано и квалитентно вршење на дејноста - управување со Градски гробишта во Охрид.

Активностите на ЈП „Градски Гробишта“ Охрид се усогласени со законските и подзаконските акти и тоа: Закон за јавни претпријатија, Закон за гробишта и погребни услуги, Закон за комунални дејности и други законски прописи кои ја регулираат дејноста која ја врши претпријатието. Во извршувањето на дејностите од јавен интерес јавното претпријатие ги почитува принципите на сигурност во давањето на услугите, континуитетот и квалитетот на услугата, транспаретноста, достапноста и универзалната услуга и заштита на корисниците.

Јавното претпријатие се организира така што дејноста за која е основано да ја врши на начин со кој се обезбедува:
- ефикасност во работењето,
- развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот развој на општината,
- заштита и унапредување на добрата од јавен интерес,
- трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на услугите и
- самостојно во рамките на системот, а функционира поврзано во рамките на општината.